Pharmaproducts

Maandag:

8u30 – 12u30 en 13u30 – 18u30

Dinsdag:

8u30 – 12u30 en 13u30 – 18u30

Woensdag:

8u30 – 12u30 en 13u30 – 18u30

Donderdag:

8u30 – 12u30 en 13u30 – 18u30

Vrijdag:

8u30 – 12u30 en 13u30 – 18u30

Zaterdag & zondag:

Gesloten

ALGEMENE VOORWAARDEN

PHARMAPRODUCTS NV
Pastoor Paquaylaan 81
3550 Heusden-Zolder
011/57 25 34
HA 61145 – APB 712605
BTW nummer BE424 935 422

Openingsuren : Dagelijks van 08.30-12.30H en van 13.30-18.30H. Zaterdag en zondag gesloten.

 1.     Inleidende bepaling

De onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de huidige verkoop en alle toekomstige verkopen van pharmaproducts aan dezelfde koper. Ze hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarden.

2.     Aanvaarding van de voorwaarden

Het gebruik van de website www.pharmaproducts.be evenals het plaatsen van een bestelling impliceert dat de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderstaande Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Pharmaproducts behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud en het ontwerp van haar website te wijzigen. We houden ons beleid up-to-date. Wij kunnen daarom ook te allen tijde en met of zonder kennisgeving deze verkoopsvoorwaarden wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd deze opnieuw te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Elke klant heeft het recht om bij een wijziging van de Algemene Voorwaarden of de inhoud van de website, zijn account direct te desactiveren.

3.     Voorwerp

Pharmaproducts biedt met haar online-verkoop producten aan die gewoonlijk verkocht worden in apotheken, met uitzondering van geneesmiddelen op medisch voorschrift.

4.     Plaatsen van een bestelling

Met behulp van een zoekfunctie kan u op een eenvoudige wijze de gewenste producten opzoeken. De zoekfunctie bevat de in België gecommercialiseerde geneesmiddelen die niet voorschriftplichtig zijn, medische hulpmiddelen, voedingssupplementen en homeopatische geneesmiddelen. Kan u een product niet terugvinden, dan kan u ons steeds contacteren.

Alle producten die op de website te koop aangeboden worden, worden door Pharmaproducts in eer en geweten zo getrouw mogelijk omschreven. Desalnietemin hebben de foto’s die op de website vertoond worden geen enkele contractuele waarde. Pharmaproducts wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke fouten die in de omschrijvingen van de producten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Pharmaproducts zich om eventuele fouten die haar schriftelijk of telefonisch gemeld worden, in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Pharmaproducts kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor fouten bij de selectie van producten of fouten in een verkeerd gebruik van de producten.

Door zich in te schrijven op de website van pharmaproducts.be kan iedere persoon klant worden. Een klant wordt geacht gemachtigd te zijn om een aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Pharmaproducts.

De verkoop is uitsluitend ten behoeve van individuele patiënten. Wij nodigen u uit om bij uw bestelling uw leeftijd, geslacht of andere relevante gezondheidsinformatie door te geven zodat wij u kunnen contacteren indien het bestelde product niet voor u in aanmerking komt.

De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website. De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (zie punt 7 betaling).

Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Pharmaproducts aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op de e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling. 

De producten zijn geldig zoals weergegeven op de website van Pharmaproducts, binnen de grenzen van beschikbaarheid bij Pharmaproducts en diens leveranciers. De afgebeelde producten zijn in principe op stock of kunnen zeer snel geleverd worden (tenzij ‘uitverkocht’). Indien een product toch niet geleverd kan worden, zal Pharmaproducts de klant via mail of telefonisch op de hoogte stellen dat zijn of haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. Zo mogelijk zal Pharmaproducts een ander gelijkwaardig product voorstellen.

In het geval dat de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het ogenblik dat de klant al betaald heeft, zal Pharmaproducts zo snel mogelijk het betaalde bedrag terugstorten. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt is afhankelijk van de betalingsmethode die de klant gebruikt heeft. Vindt de klant dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dient de klant contact op te nemen met Pharmaproducts.

Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. Pharmaproducts kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Pharmaproducts zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van pharmaproducts.be, haar ‘hosting’ partner of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen.

5.     Aansprakelijkheid

U zal ondervinden dat er voortdurend gewerkt wordt om de informatie over de diverse producten te vervolledigen. De informatieve teksten zijn op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de tekst. Indien bepaalde vergissingen aan onze aandacht zijn ontsnapt verzoeken wij de gebruikers van onze website ons hiervoor te willen verontschuldigen en ons daarvan op de hoogte te brengen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van foutieve handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze teksten.

Pharmaproducts kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product bij zijn leverancier, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Pharmaproducts kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

De aansprakelijkheid van Pharmaproducts of de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

De aansprakelijkheid van Pharmaproducts zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

Deze site bevat links naar andere internetsites. Pharmaproducts noch zijn apotheker-titularis kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site Pharmaproducts.

6.     Prijzen

Alle prijzen op deze site zijn opgegeven in Euro en inclusief  BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De vermelde prijzen zijn de verkoopprijzen in de fysieke winkels van de apotheken  minus de online korting die door Pharmaproducts bij het betreffende product wordt toegepast. De transportkosten zijn niet inbegrepen. Deze worden automatisch verrekend met uw bestelling. Bestellingen boven 30 kg worden niet aanvaard.

Pharmaproducts houdt zich het recht voor om het productgamma en de getoonde prijzen op elk moment te wijzigen. Hierdoor kunnen prijzen en kortingen afwijken van eerdere prijzen en kortingen. Op deze eerdere prijzen en kortingen kan geen aanspraak gemaakt worden. Bij het plaatsen van een bestelling geldt de prijs die op dat ogenblik van toepassing was.

7.     Betaling

De aankopen kunnen uitsluitend betaald worden door middel van een overschrijving op rekeningnummer met IBAN : BE23 4575 1748 4191 en BIC : KREDBEBB of online met diverse betaalmogelijkheden via Ingenico Payment services.

De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop. De betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven heeft aan pharmaproducts.be. Indien de bank weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hierboven vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende saldo is op de bankrekening die gelinkt is aan de gebruikte betaalkaart, om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van confidentiële betalingsgegevens op de website van pharmaproducts.be is uitermate beveiligd (3-D Secure Ingenico Fraud Detectie Module). Pharmaproducts heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Dit is de reden waardoor wij bij elke nieuwe aankoop de betalingsgegevens opnieuw moeten opvragen aan de klant. Enkel Ingenico beschikt over de confidentiële betalingsgegevens.

Na ontvangst van uw betaling worden de bestelde producten zo snel mogelijk geleverd. Wij verzenden via Bpost. De normale leveringstermijn voor België, Nederland en Luxemburg bedraagt 1 tot 2 werkdagen (48 uur), afhankelijk van het uur (voor of na 12.00 H) waarop een product besteld werd en het al dan niet op voorraad zijn van het desbetreffende product. Indien deze termijnen uitzonderlijk niet gerespecteerd kunnen worden, brengt Pharmaproducts de klant hiervan op de hoogte. De leveringstermijn begint te lopen op het ogenblik dat u van ons het bericht krijgt dat uw betaling ontvangen werd.

8.     Herroeping

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De apotheek mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen:
– Voor alle producten BEHALVE voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het herroepingsrecht van toepassing voor of na de verzending van het pakje door Pharmaproducts
– Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geldt het herroepingsrecht enkel VÓÓR de verzending van het pakje door Pharmaproducts BEHALVE wanneer deze producten een of meerdere productiefouten vertonen. In dat geval is het herroepingsrecht ook van toepassing na de verzending.

Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:
– ofwel Pharmaproducts contacteert via de contactpagina.
– ofwel het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar apotheek Pharmaproducts tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugsturen naar het volgende adres: Pharmaproducts, Pastoor Paquaylaan 81, 3550 Heusden-Zolder. Gelieve, indien mogelijk de/het aangewezen product(en) in hun originele, volledige verpakking terug te sturen, samen met hun accessoires (zoals bijvoorbeeld bijsluiters of gebruiksaanwijzingen) en een kopie van de leveringsbon.

Indien de goederen naar Pharmaproducts worden teruggestuurd onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Pharmaproducts zich ertoe de betalingen van de cliënt te vergoeden en dit zonder kosten. De verzendingskosten voor het terugsturen van de producten worden niet terugbetaald door Pharmaproducts (tenzij de fout aan Pharmaproducts toe te schrijven is). De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
2° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Wij behouden Ons het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de vermelde voorwaarden te weigeren.

Wij behouden Ons echter het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot Wij het Goed ontvangen hebben of tot U een bewijs heeft geleverd dat het Goed verstuurd is, waarbij de datum van het eerste feit wordt genomen. De terugbetaling gebeurt via overschrijving.

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor de waardevermindering van het Goed die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van het Goed vast te stellen.

9.     Levering

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant werd opgegeven tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die daar beschreven worden. Pharmaproducts behoudt zich het recht om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke persoon die aanwezig is op het leveringsadres en die beschikt over een volmacht om de bestelling in ontvangst te nemen. Als niemand de bestelling in ontvangst kan nemen op het moment dat deze wordt aangeboden, laat de transporteur in de brievenbus een bericht achter. Op het bericht staan naam en contactgegevens van de transporteur. De klant dient dan zelf contact op te nemen met de transporteur en af te spreken wanneer de bestelling door de klant afgehaald kan worden. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs voor het effectief afleveren van de bestelling.

Pharmaproducts kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet leverbaar zijn van bestellingen als gevolg van overmacht.

10. Klachten

Gelieve indien mogelijk de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. In het geval de geleverde producten niet overeenstemmen met de bestelling van de klant, zullen de retour verzendingskosten door Pharmaproducts vergoed worden. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst teruggestuurd worden. De klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Producten dienen zo snel mogelijk te worden teruggestuurd. Gelieve de goederen in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking terug te sturen.

Pharmaproducts is in geen geval verantwoordelijk voor geleden schade direct of indirect, als gevolg van het gebruik van de producten vermeld op de website.

Alle klachten in verband met uw bestelling schriftelijk zenden via ‘Contact’.

11. Geschillenbeslechting

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Pharmaproducts zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt is elk geschil onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de Tribunalen van het gerechtelijk Arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.

Pharmaproducts is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen.

In geval van geschil bestaat er nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

Het systeem kenmerkt zich door vier stappen:

1) Consument vult een klachtenformulier in en stuurt deze in.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een ADR-entiteit voorstelt aan de consument.

3) Van zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit een ADR-entiteit deze klacht te laten behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar die ADR-entiteit.

4) De ADR-entiteit handelt de zaak volledig online af en verbindt zich ertoe een oplossing te hebben binnen de 90 dagen.

Geschillenbeslechting

12. Intellectuele eigendom

Alle teksten, de database met gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas en de fotos zijn beschermd door auteursrechten, copyright rechten en alle vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom exclusieve eigendom van Pharmaproducts.

Elke vorm van copiëren, namaak, publicatie of elke vorm van gebruik onder welke vorm dan ook, zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pharmaproducts. Elke inbreuk zal juridisch vervolgd worden door Pharmaproducts.

13. Persoonsgegevens 

Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

Pharmaproducts is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Pharmaproducts.

Pharmaproducts verbindt zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

14. Garantie

Alle Producten aangekocht bij Pharmaproducts genieten van de wettelijke garantie voortvloeiende uit de artikelen 1649bis et.seq. van het Burgerlijk Wetboek, voor een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering van het product, op voorwaarde dat de klant het gebrek niet kende of niet geacht wordt het te kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, en dit, voor zover het gebrek zich voordoet binnen twee (2) jaar na de levering. De Klant dient Pharmaproducts schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen twee (2) maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De terugzendingskosten van het niet-conforme Product zullen door Pharmaproducts worden gedragen, voor zover ze zullen uitgevoerd worden door de postdiensten vertrekkend vanuit België. Niettemin, zal de Klant alle risico’s dragen verbonden aan het verlies van het Product gedurende de hele duur van de teruggave operatie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden.

In geen enkel geval kan Pharmaproducts verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Pharmaproducts is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De cliënt kan contact opnemen met Pharmaproducts door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contact’.

Apotheker titularis : Richard van der Gaast
Adjunct apotheker : Heidi Van Engelen

 

De informatie die op deze site staat vervangt in geen geval de adviezen en/of de consultatie van uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen of ongewenste effecten optreden dient u uw arts of apotheker te verwittigen.

Voor geneesmiddelen, homeopatische geneesmiddelen en voedingssupplementen geldt :
Geen langdurig gebruik zonder medisch advies!
Bewaren buiten bereik van kinderen!
Lees steeds zorgvuldig de bijsluiter!